Manifestation

“๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท๐“ด, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฌ๐“ป๐“ฎ๐“ช๐“ฝ๐“ฎ. ๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ๐“ต, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ช๐“ฝ๐“ฝ๐“ป๐“ช๐“ฌ๐“ฝ. ๐“ฆ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ฒ๐“ถ๐“ช๐“ฐ๐“ฒ๐“ท๐“ฎ, ๐”‚๐“ธ๐“พ ๐“ซ๐“ฎ๐“ฌ๐“ธ๐“ถ๐“ฎ.” โ€“ ๐“๐“ท๐“ธ๐“ท๐”‚๐“ถ๐“ธ๐“พ๐“ผ

Letโ€™s talk about manifestation. Iโ€™ve always felt that putting positivity in the world (whether externally or internally) brings positivity to youโ€ฆ likewise with negativity. In other words: karma. Until last year, I didnโ€™t really know much about manifestation or how it works. When the world got flipped upside down, I decided I could react in one of two ways: shut down or use it to my advantage. Of course, I did take a little bit of time to shut down and pretend everything was a fever dream that Iโ€™d wake up fromโ€ฆ but eventually I realized that wouldnโ€™t work and I had to do what I could to use what was happening for my benefit.

With all my new free time, I listened to podcasts and read books and spent more time talking with people who benefitted my life. I realized that I want more out of life than I had in the past. I wanted to enjoy my life, surround myself with people who love me, run my own business, and have a flexible schedule (and the money) to travel. So I manifested it.

Nowโ€ฆ manifestation isnโ€™t magic. As much as Iโ€™d love to manifest a life where Iโ€™m married to Michael B. Jordan on a rescue farm in Fiji, that wonโ€™t justโ€ฆhappen because I dream about it every day. From what Iโ€™ve experienced and read, it is pretty simple: the more you focus on something the more likely it is to happen. If I continually think about starting my own business, I will notice more opportunities, have the confidence and motivation to take them, and then they will create more opportunities and momentum towards my goal.

Why is this important? Because we have thousands of thoughts in our brains every single day and they influence our actions subconsciously. If you arenโ€™t heading in the direction you want to, focus on your thoughts. Are they positive, negative, encouragingโ€ฆdiscouraging? The more you focus on what youโ€™re thinking about and how you think about yourself, the more youโ€™ll notice a correlation with your life and how you feel. If your thoughts arenโ€™t working for you, change them. Write down your negative thoughts and change them to something positive. Ex: โ€œIโ€™m not good enough to be a professional organizerโ€ turns into โ€œI enjoy organizing and can use it to help people every day.โ€ At the end of the day, write down 3-5 things that made you happy. Write affirmations on your mirror so you see them every morningโ€ฆ There are so many ways to reframe your mind and focus on things that will benefit you instead of holding you back. If you have any tips or tricks you use, please comment below so we can share! I canโ€™t wait to see what you do in your life ๐Ÿ˜Š As always, if you take any fun pictures or videos, tag me on Instagram @SmileMakePeopleWonder and use the hashtag #DandelionSmiles. Donโ€™t forget to subscribe so you donโ€™t miss out on the next exciting idea

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: